“We hebben vanuit de oppositie een constructieve houding aangenomen”

“We hebben vanuit de oppositie een constructieve houding aangenomen”

De VVD-fractie Coevorden is tevreden over de afgelopen vier jaar. “We hebben vanuit de oppositie een constructieve houding aangenomen.” Daarover zijn de huidige raadsleden Margriet Fissering, Erik Bonkes, Bernette Sieben en André Oudeboon en de burgercommissieleden Bert Albring en Irma Talens het van harte eens. “Het draait de laatste tijd om de campagne, maar wat afgelopen vier jaar is gebeurd is ook belangrijk.”

“Als VVD Coevorden zijn wij uiteraard lokaal actief, net als de andere partijen. De (kandidaat-)raadsleden komen uit alle windstreken van de gemeente en vanuit die betrokkenheid met stad en dorpen gaat het in de raad over allerlei thema’s, die onze gemeente aangaan.”

Fractievoorzitter Margriet Fissering is te spreken over de positiviteit, het optimisme in de raad en de gelijkwaardigheid. “Maar ook in de fractie hadden we een heel fijne tijd. Er was een goede samenwerking met elkaar.” Zij gunt de nieuwe fractie net zo’n fijne periode.

De VVD heeft als motto wonen, werken, onderwijs. “Dat is waarom het draait.” De partij is dan ook blij met de nieuwbouw van De Nieuwe Veste in relatie tot het bedrijfsleven en de mogelijkheid voor internationaal mbo.

Woonvisie

Wat betreft de woonvisie nam de VVD het voortouw om deze visie te actualiseren. De nieuwe versie werd in december 2021 aangenomen. Bernette: “Dat is wel ons stokpaardje. In juni 2020 dienden wij een motie in, die kreeg steun van de hele raad. We moeten ophouden om in krimp te denken, dat de jeugd wegtrekt en dat er alleen maar vergrijzing is. De oude woonvisie was veel te star. Verschillende woonbehoeftes vragen om flexibiliteit.”

De VVD staat voor behoud van de karakteristieken van de dorpskernen. Inbreiding kan op plekken die reeds eerder bebouwd waren, verder kiest de VVD voor uitbreiding.

Groenonderhoud en vergroening

“Nog een onderwerp waarop de VVD Coevorden haar stempel heeft gedrukt is het groenonderhoud/vergroening. Daarover”, aldus Erik, “hebben we jarenlang ‘gedramd’. Wij dienden enkele jaren geleden al een motie in. Die kreeg toen geen steun, maar inmiddels hebben de andere fracties zich achter ons geschaard. In december werd een gezamenlijke motie ingediend. Daardoor is een kwart miljoen euro per jaar extra beschikbaar.”

“In juli van het afgelopen jaar”, vervolgt Erik, “dienden we een motie in over vergroening en mogelijke aansluiting bij initiatieven als NK Tegelwippen (stenen eruit, groen erin) en Stichting Steenbreek. We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Groene terreinen zorgen ervoor, dat het water beter in de grond verdwijnt en het komt de biodiversiteit ten goede.”

Energietransitie op vrijwillige basis

Ook tevreden is de VVD over het feit dat haar amendement over de Regionale Energie Strategie is aangenomen. In 2030 moet een kwart van het energiegebruik in Drenthe worden opgewekt door windenergie en zonne-energie. “Wij hebben”, aldus Erik, “afstand genomen van de tekst vanuit het Rijk: ‘Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar’. Wij vinden, dat energietransitie op vrijwillige basis en in overleg met de inwoners moet plaatsvinden. De overheid kan mensen wel verleiden om de overstap te maken door financiële hulp.”

Onroerendezaakbelasting

“Wij pleitten”, vertelt Bernette, “ook voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor zowel inwoners als ondernemers. De gemeenteraad koos eerder voor tariefdifferentiatie, waarbij verschillen kwamen tussen tarieven voor woningen en niet-woningen. Wij zijn daar niet tegen, maar we vinden de verhoging van 7 procent voor niet-woningen te veel. Daar zou nog eens 3,5 procent bij komen. De ondernemers, zoals mkb’ers, familiebedrijven en agrariërs hebben het al zwaar genoeg in deze tijden.”

Afval

Een ander belangrijk punt was de afvalstoffenheffing en de vraag hoe de hoeveelheid afval kan verminderen. De VVD vindt, dat efficiënter gewerkt moet worden en ziet niets in diftar. “Daarmee worden de grotere gezinnen gedupeerd”, is de mening.

Armoedebeleid

Ook armoedebeleid heeft de aandacht. “Natuurlijk moet er een sociaal netwerk zijn voor mensen, die het alleen niet kunnen redden. Daarnaast kijken wij naar de groep die werkt, maar geen aanspraak kan maken op toeslagen, kwijtscheldingen en de de Doe-Mee-Pas. Wij vinden, dat ook zij daarop een beroep kunnen doen.”

Omgevingswet

Irma Talens wijst nog op de omgevingswet. “Wij hebben daar als enige partij een punt over gemaakt. De leden van de LTO waren er blij mee, zo bleek afgelopen week.” In de Omgevingsvisie staan ambities en opgaven voor dorpen, stad en wijken. De hoofdlijnen zijn een duurzame gemeente, een (veer)krachtig platteland, leefbaarheid en een bruisende gemeente.

Ervaringen

Bestemmingsplan kernen, het afschaffen van leges voor verenigingen, een motie over vuurwerk, de fietsnota, het stimuleringsfonds, ontwikkelingen in de dorpen en de stad: het kwam allemaal voorbij.

Het was intensief”, aldus Bernette. “en mooi door het aangaan van een raadsakkoord.” Ook Margriet kijkt tevreden terug. “Zeker als ik kijk naar de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Dat is zo goed verlopen.”

André Oudeboon beaamt de ervaringen van beide dames, maar heeft toch een kanttekening. “Als ondernemer ben ik gewend om snelle beslissingen te nemen. Dat gaat niet zo snel bij de lokale overheid.”

Erik Bonkes concludeert: “Pas na een eerste periode weet je echt hoe alles in elkaar steekt. Ik ga graag door.” Bert Albring was burgercommissielid en staat nu nummer twee op de lijst: “Ik hoop dat de raad de komende periode net zo goed samenwerkt als de afgelopen vier jaar.” Irma besluit: “Onze partij heeft het goed gedaan vanuit de oppositie door een constructieve houding.” Daardoor wordt gehoopt op vijf zetels in plaats van de huidige vier zetels.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *