VVD stemt tegen plannen Markt/Haven en parkeerplannen

VVD stemt tegen plannen Markt/Haven en parkeerplannen

De VVD heeft dinsdagavond 26 maart tegen het raadsvoorstel met betrekking tot de plannen van Markt/Haven en het parkeren gestemd. De overige fracties, met uitzondering van PPC, keurden de plannen goed. Irma Talens hield een gloedvol betoog met het oog op de ondernemers en de haven. Lees hier haar tekst!

Laat ik beginnen met het benoemen dat de VVD blij is dat er flink geïnvesteerd wordt in de binnenstad van Coevorden, waarmee de stad zich transformeert van winkelstad naar een bezoekersstad. Een heldere keuze die ervoor moet zorgen dat inwoners en toeristen graag verblijven in onze stad en hun geld hier uitgeven en niet elders. Dat is goed voor onze lokale economie.

Parkeerplaatsen

Tegelijkertijd zit hier ook de bottleneck. De voorliggende plannen maken dat laatste namelijk erg moeilijk. Immers, de bereikbaarheid van de binnenstad gaat met deze plannen hard achteruit.

Ondernemers ervaren nu al de negatieve gevolgen van het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide. Zij zijn, en terecht, bang dat hun omzetten nog verder dalen als ook de parkeerplaatsen op de Markt drastisch zullen verminderen. Tel dit op bij de toch al lastige marktomstandigheden voor de retail, dan vreest de VVD voor een leegstand van winkels en dat maakt de binnenstad juist onaantrekkelijk!

De binnenstad moet een combinatie zijn van winkels, horeca, culturele en overige maatschappelijke voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving, waarvan ook wonen deel uitmaakt.

Dat laatste moet echter niet doorschieten, want dan houden we weinig ruimte over voor winkels en wordt Coevorden alsnog een slaapstad i.p.v een bruisende en levendige stad. De VVD betreurt het overigens dat bij die transformatie niet meer eisen zijn gesteld aan de uitstraling van de omgeturnde panden. Duidelijk een gemiste kans, die ook niet zo 1,2,3 te herstellen is. Het doet ons inziens afbreuk aan het wensbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben.

Maar terugkomend op het aantal parkeerplaatsen. De wethouder gaf in zijn betoog tijdens de commissievergadering aan dat er in de nabijheid van het centrum voldoende parkeergelegenheid beschikbaar komt. Hij kwam met een reeks cijfers. Maar voorzitter, het is en blijven modellen!

De praktijk wijst nu immers al uit dat het weghalen van de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide enorme effecten heeft op de omzetten van de ondernemers. Zij hebben zich niet voor niets zo uitgesproken tijdens de commissievergadering!

De VVD vindt het een kwalijke zaak dat eigenlijk al sinds 2019 door het centrummanagement en CHV duidelijk is aangeven dat zij op dit punt van het plan zich niet kunnen vinden en dat de gemeente hierin haar eigen weg blijft bewandelen. Dat de gemeente hier samen met de betrokkenen niet tot een goede oplossing is gekomen, doet afbreuk aan het hele plan!

Ook de VVD heeft hier in het verleden samen met het CDA continu op gehamerd!! Onbegrijpelijk dat dit niet goed is opgepakt en de ondernemers niet serieus genomen zijn. U heeft 4 jaar de tijd gehad om dit tot een goed einde te brengen!

U geeft aan dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met de mogelijkheid extra parkeerplaatsen op de Markt te realiseren, indien 12 maanden na realisatie van de Markt uit een evaluatie blijkt dat het toch noodzakelijk is dat deze parkeerplaatsen alsnog toegevoegd worden. De VVD samen met het CDA zou dit willen omdraaien, zodat gestart wordt met de 38 parkeerplaatsen, waarbij de geplande evaluatie blijft bestaan. Dan kan worden besproken of de Markt alsnog met minder toe kan of dat er toch meer parkeerplaatsen nodig zijn.

Om die redenen dienen wij samen met het CDA het bijgaande amendement in, waarvan ik alleen het dictum voorlees:

Beslispunt 2:

Het ontwerp vast te stellen en kennis te nemen van de voorgestelde uitvoering van het project Realisatie Kasteelpark, onderdeel Markt – Haven met in acht name van de volgende wijzigingen:

  • Het totaal aantal parkeerplaatsen op de Markt wordt niet 19 maar 38

De VVD is wel blij dat er eindelijk, ook nadat dit diverse keren door ons naar voren is gebracht, een duidelijke parkeerrouting voor het gehele stadscentrum komt! Wel is de VVD van mening dat de parkeerplaatsen aan de Duivelshoek direct conform plan moeten worden uitgevoerd en niet eerst wordt voorzien van een tijdelijke verharding. Dan volgt immers in een later stadium alsnog overlast op het moment dat deze parkeerplaatsen definitief gemaakt moeten worden. Kan de wethouder dat toezeggen?

Haven

Voorzitter, en dan een ander heikel punt. Coevorden bezit een rijke geschiedenis, een erfenis die we moeten koesteren en respecteren. De haven heeft altijd een cruciale rol gespeeld in het leven en de economie van onze stad. U blijft in uw voorstel spreken over de ambities die recht zouden doen aan die historie. Met het voorstel tot de Haven doet u dat echter beslist niet!

Integendeel u houdt vast aan het plaatsen van slechts een “poedelbadje”, dat haaks staat op de rijke historie van Coevorden. De VVD blijft van mening dat de haven verder uit zou moeten worden gegraven en in oude glorie zou moeten worden hersteld. Dat doet tenminste recht aan de historie van Coevorden.

En zoals wij al eerder hebben aangegeven voorzien wij problemen voor wat betreft hygiëne en veiligheid. En een gemiste kans voor de Historische Havendagen, die door de ontwikkelingen toch minder schepen kan laten aanmeren.

Maar ons voorstel is gericht aan dovemansoren. Het is voor de VVD klip en klaar dat wij deze gemeenteraad niet mee gaan krijgen in het laten doortrekken van de Haven, hetgeen wij ten zeerste betreuren. In onze optiek: een historische misstap!

Markthal

De VVD heeft het college reeds in een eerder stadium geadviseerd om goed te kijken naar eventuele negatieve effecten die een dergelijke plek met zich mee kan brengen door zich goed te laten informeren door andere gemeenten die al een Markthal hebben. Laat het geen veredelde hangplek worden met veel overlast en een barrière gaat vormen voor bezoekers om de stad in te gaan.

De VVD heeft hierop nog geen reactie van het college gekregen. Wij vinden het daarom te voorbarig om nu al afscheid te nemen van het plan om geen Markthal te realiseren, zoals het CDA voorstelt.

De VVD ziet graag eerst een nadere uitwerking hiervan, of eventueel een alternatief voorstel hoe dit gedeelte van de Markt ingevuld zou kunnen worden met een bijbehorende begroting alvorens hier nu al afstand van te doen.

Kan de wethouder toezeggen ook te kijken naar een eventuele alternatieve invulling indien blijkt dat de Markthal toch een ongewenst neveneffect geeft?

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *