“Ondernemers meer tegemoet komen”

“Ondernemers meer tegemoet komen”

Helaas hebben twee moties van de VVD het niet gehaald. Het doel ervan was om de ondernemers tegemoet te komen, zowel in stap als dorpen. Irma Talens voerde daarover het woord.

“U geeft als college aan, dat u de ondernemers in 2021 op een aantal terreinen op een verantwoorde manier tegemoet gekomen bent. Deels is de VVD daar tevreden over, maar in onze optiek had u daarin nog veel meer kunnen doen. Het genomen pakket van maatregelen heeft de gemeente niets gekost, terwijl de betrokken ondernemers erg veel schade geleden hebben. Schade die niet onder het ondernemersrisico valt.

Stelt u zich eens voor

“Ik wil dat u zich eens voorstelt wat het voor u persoonlijk zou betekenen als u ruim 16 maanden geen salaris ontvangt, terwijl u wel maandelijks uw huur of hypotheek moet betalen, gas, water, licht en alle overige vaste lasten, laat staan dat er ook nog eten op tafel moet komen, en dat terwijl er nul komma nul geld binnenkomt. Meer dan een jaar zonder inkomen zonder dat u hier zelf iets aan kon doen!!! Hoe zou u daarmee omgaan?

Een ding is zeker: u teert enorm in op uw spaargeld, mocht u dat hebben en anders stapelen de schulden zich op. En dat is wat er nu precies met de ondernemers is gebeurd tijdens de gedwongen sluiting van hun bedrijven. En natuurlijk is er mondjesmaat wat via internet verkocht en met het afhalen van maaltijden, maar dat zette geen zoden aan de dijk.

Naast die gewone vaste lasten waar je als inwoner mee te maken hebt, zijn daar voor de bedrijven ook nog de personeelslasten, die doorbetaald moesten worden. De NOW-regeling vergoedde maar 70 procent van het netto-salaris. De overige 30% plus de kosten tussen bruto en netto komen voor rekening van diezelfde ondernemer.

Geen rozengeur en maneschijn

De zorgen en de slapeloze nachten, die de ondernemers hebben ondervonden, zijn niet mis. Hun spaarpotjes zijn leeg, pensioenen zijn aangebroken, de schuldenberg is enorm en het gereserveerde geld voor innovatie is weg. En uiteraard zijn er uitzonderingen, maar in de regel heeft deze groep van ondernemers enorm geleden. Een situatie waar zij zelf niets aan konden doen.

Nu alles weer open is, de winkels veel aanloop hebben en de terrassen vol zitten, lijkt net alsof er niets meer aan de hand is. Beeldt u zich zelf maar eens in als u na 16 maanden weer een inkomen heeft, dan is het echt niet gelijk rozengeur en maneschijn. Daar gaat echt wel een behoorlijke tijd overheen voordat u hiervan hersteld bent. En dit geldt in het kwadraat voor de ondernemer!

Verzuim schrijnend

Schrijnend is het dat de gemeente verzuimd heeft om in 2021 de subsidie voor het compenseren van met name de CTB-regeling (coronatoegangsbewijzen) van het Rijk aan te vragen. Hierdoor hebben individuele ondernemers en sportkantines die CTB-plichtig waren in 2021 niet de mogelijkheid gehad hiervoor een declaratie in te dienen. De gemeente geeft aan, dat in 2021 besloten is ondersteuning aan evenementen te geven. Individuele ondernemers en sportkantines hebben echter extra kosten moeten maken door deze regeling. De VVD is van mening dat de betrokken bedrijven en organisaties alsnog in de gelegenheid gesteld moeten worden om aanspraak te maken op deze compensatie over 2021. De gemeente is immers in gebreke gebleven door niet de Rijkssubsidie aan te vragen. Daar mogen de betrokken bedrijven en sportkantines niet de dupe van worden.

Daarom diende de VVD twee moties in.

De gemeente heeft 754.000 euro van het Rijk ontvangen ten behoeve van de coronasteunmaatregelen. De gemeente stelt voor om vanuit deze post 92.500 euro in 2022 in te zetten, waarvan 10.000 euro ten behoeve van de BIZ Binnenstad. De ondernemers, die jaarlijks deze BIZ betalen, zijn het meest getroffen door de coronamaatregelen. Deze ondernemers moeten in het najaar hun uitgestelde belastingschulden terug betalen. Op dit moment worden de ondernemers ook geconfronteerd met hogere inkoopkosten door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne, waardoor hun bedrijfsresultaten nog meer onder spanning komen te staan.

Moties

De VVD vindt, dat er voldoende middelen in de post coronasteunmiddelen aanwezig zijn om de benodigde 126.825 euro te betalen en vindt dan ook dat de BIZ-bijdrage voor 2022 niet moet worden geïnd door de gemeente. Immers, er resteert nog een budget van 534.675 euro voor eventuele andere coronasteunmaatregelen. Ook moeten er financiële tegemoetkomingen voor ondernemers in de dorpen zijn.

De VVD is van mening, dat in financieel opzicht de betrokken ondernemers in 2022 maar met een schijntje tegemoet gekomen wordt. Het voornemen om 92.500 euro in 2022 in te zetten vindt de VVD heel erg mager bij een budget van 754.000 euro dat door het Rijk ter compensatie is verstrekt aan de gemeente.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *