VVD laat licht schijnen over coalitieakkoord

VVD laat licht schijnen over coalitieakkoord

Fractievoorzitter Floris Vulto deed namens zijn fractie het licht schijnen over het coalitieakkoord tijdens de extra raadsvergadering van woensdag 11 mei. De inhoud:

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij het coalitieakkoord, getiteld gewoon doen. Met als ondertitel: met durf en trots aan de slag voor Coevorden. Goh, dit komt bekend voor, voorzitter. Coalitieakkoord 2018, genaamd kracht, energie en trots….

We hebben dat akkoord er nog eens bij gepakt voorzitter. Het coalitieakkoord 2018-2022 was puntig opgeschreven, getuigde van visie en gaf in samenhang met het vigerende raadsakkoord een duidelijke horizon waar de toenmalige coalitie heen wilde met bestuurlijk Coevorden. Het was een prettig lezend akkoord.

Wollig epistel

Voorzitter, ik vroeg mij af of het uurtarief van de toenmalige tekstschrijver van het coalitieakkoord is verdubbeld. Werd diegene te duur? Het lijkt er sterk op dat de toenmalige tekstschrijver een baan elders heeft gevonden. Het coalitieakkoord ‘Gewoon doen!’ leest namelijk anders dan zijn titel doet vermoeden, niet als een puntig geschreven manifest, maar als een wollig epistel. Een epistel doorspekt van platitudes en vage vergezichten.

We kunnen er weinig mee voorzitter. De kiezer kan er weinig mee. Dit moeilijk lezend document getuigt te weinig van het durf en trots die het uitgangspunt zouden moeten vormen van de bestuurlijke lijn in de komende vier jaar. Het akkoord leest als een samenraapsel van op zichzelf staande oneliners in de vorm van aaneengeregen bijzinnen. Voortdurend spreekt het akkoord zichzelf tegen. Aan de ene kant zouden wij in de gemeente grensverleggend opereren, buiten de lijntjes denken en aan het keurslijf van de kaders ontsnappen. Anderzijds spreekt het akkoord over onze kenmerkende bescheidenheid, onze terughoudendheid om voorop te lopen. Voorzitter, wat is het nou?

Wat dit akkoord niet doet, en dat is in onze optiek een gemiste kans, is het voldoende uitwerken van de grote thema’s die ons de komende vier jaar bezig gaan houden.

Woonproblematiek

Met betrekking tot de woonproblematiek wordt de binnenbocht genomen. Er wordt weinig rekening gehouden met het feit dat wij in zekere mate oog moeten hebben voor het belang van projectontwikkelaars om onze woningvoorraad op peil te krijgen. Er ligt te veel nadruk op het particuliere initiatief en strakke kadering. Hoe wil de gemeente starters op een creatieve manier helpen bij het aankopen, huren of kopen van betaalbare woningen? In plaats van pionieren met megalomane pilots met erfpacht en andere dergelijke constructies, moeten wij ons focussen op het op peil krijgen van de woningvoorraad. De zelfbewoningsplicht is te vrijblijvend geformuleerd in het akkoord. Invoering daarvan moet gewoon worden geaccordeerd als harde afspraak.

Bij het onderwerp werken mist de VVD aandacht voor het mkb. Zeer summierlijk is omschreven dat het mkb gefaciliteerd dient te worden, maar uitwerking daarvan ontbreekt. Het mkb is wat VVD betreft een van de belangrijkste partners in de gemeente. Wij willen van de coalitie horen hoe de mkb’er wordt gefaciliteerd en welke plannen concreet worden geëffectueerd. Waar wordt nieuwe industrie gerealiseerd? Wat gaan we doen? Daarbij willen wij aandacht voor mkb en de binnenstad.

De binnenstad lijkt in het coalitieakkoord geheel achterwege gelaten te worden, en dit terwijl de binnenstad een belangrijke pijler vormt voor onze gemeente. Wat gaan we doen om de binnenstad op te krikken en aantrekkelijk te maken voor iedereen? Wij missen een duidelijk tijdpad in het coalitieakkoord. Is het huidige beleid nog voldoende effectief? Ik wil dit weten voorzitter.

In het verhaal over landbouw lijkt het akkoord aan te sturen op het onderzoeken van alternatieve verdienmodellen, maar wordt geen aandacht besteed aan schaalvergroting. Aansturen op alternatieve verdienmodellen is te makkelijk en gaat ons heel veel geld kosten. We moeten juist als gemeente onderzoeken hoe binnen de huidige verdienmodellen innovatie plaats kan vinden in plaats van vergaande transformatie.

Afvalbeleid

Over het afvalbeleid constateren we dat verkiezingsbeloftes van de PvdA en BBC2014 zijn losgelaten. Diftar wordt niet uitgesloten in het coalitieakkoord. Het is fijn om te lezen dat de milieustraten onder de loep worden genomen en afvalcoaches worden ingezet, maar de combinatie met een middel als diftar is onbegrijpelijk. We moeten focussen op meer circulariteit aan de voorkant en volledig inzetten op voorlichting en duurzaam gebruik van grondstoffen. Daarnaast moeten wij onze onrealistische afvaldoelen bijstellen en inzoomen op gedegen nascheiding, de technische mogelijkheden bestaan.

De VVD vindt het jammer dat weinig aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur is een ondergeschoven kindje in deze gemeente en dat lijkt het de komende vier jaar te blijven. Het summiere kopje spreekt geen ambitie uit, wij hadden graag interessante initiatieven in dit coalitieakkoord gelezen. Er moet onzes inziens meer geld vrijkomen voor cultuur en met name muziekonderwijs, ook buiten de klas. Dit jaar wordt er vanwege het cultuurjaar meer aandacht besteed aan cultuur, maar wat ons betreft wordt hier structureel beleid op gevoerd.

Het is prettig om te lezen dat gebiedsgericht werken een pijler blijft voor de coalitie. Wij onderschrijven volledig het belang van het door ontwikkelen van de rol van gebiedscoördinator en zien de initiatieven met belangstelling tegemoet.

Voorzitter, we moesten even slikken toen wij de alinea onder het kopje ‘financieel gezond’ lazen. Het lijkt erop dat de inwoner van de gemeente Coevorden zich in de komende vier jaar scheel gaat betalen aan ozb. In het coalitieakkoord wordt de stijging van de opbrengst van de ozb de facto gelijkgesteld met de inflatiestijging. Dit kan gelet op de economische ontwikkelingen waarbij inflatie stijgt met astronomische cijfers en de koopkracht daalt, niet de bedoeling zijn. Het is onbegrijpelijk dat in een financieel gezonde gemeente als Coevorden de ozb wordt aangewend als sluitpost. Daarnaast is niets opgenomen in het akkoord over de ozb voor bedrijven.

We lezen in het coalitieakkoord dat de raad in staat wordt gesteld om richting en sturing te geven. Dit kan ik, na een lezing van de rest van dit coalitieakkoord, geheel beamen. Het coalitieakkoord staat, anders dan het zichzelf toedicht, niet in het teken van uitvoering, maar vergezichten die nog ingevuld moeten worden. Visie noch uitvoering, vlees noch vis. VVD vindt het lastig voorzitter.

Vier wethouders

Voorzitter, vier wethouders. Dat is nogal wat. Dat gaat nogal wat kosten. Het uitgangspunt moet zijn dat een vierde wethouder meer gaat opleveren dan het kost. Wij zullen in de komende vier jaar toezien op de effectiviteit van de genomen keuzes. Van belang is hierbij voor ons de onderlinge samenhang in dossiers en portefeuilleverdeling. De integraliteit van de portefeuilles moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Wij zien met belangstelling tegemoet hoe het college hier invulling aan gaat geven. De VVD neemt in elk geval aan dat met een vierde wethouder de gemeente in staat is om zichzelf op de kaart te zetten in regionaal en internationaal verband. Over vier jaar zijn wij, naar ik veronderstel, een HEMAC-gemeente.

Voorzitter, de VVD zal de komende vier jaar de effectuering van de geschetste vergezichten integraal toetsen aan onze liberale kernwaarden. Het liberale geluid zal klinken in de raad. Scherp op de inhoud, met een uitgewogen balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. Maar immer vanuit het respect, vertrouwen en fatsoen dat we gewoon zijn om aan de dag te leggen in deze raad. We gaan de komende vier jaar voor kwalitatief hoog beleid, gericht op uitvoering. En dat kan alleen als we hier in dit huis integraal het debat voeren over beleidskeuzes en elkaar daarin stevig beproeven. Wrijving geeft glans en debat verschaft inzicht. Inzicht in onze politieke visies en kernwaardes, en dat is hard nodig als wij de kiezer willen betrekken. En de kiezer betrekken is nodig, met de thema’s die ons de komende 4 jaar bezig gaan houden. Verbinding gaan we zoeken met de inwoner van de gemeente Coevorden. Het liberale geluid zal de komende vier jaar onverminderd klinken in de raad, en we kijken uit naar een slagvaardige bestuursperiode.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *